VOP

Všeobecné obchodné podmienky – VOP

Na základe telefonického, prípadne e-mail, sms dohovoru sa uzatvára ústna dohoda, ktorá sa riadi podľa § 40 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, § 273 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, §§ 5, 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Dodatočné odstúpenie od zmluvy nie je možné, nakoľko naše náklady na vypracovanie reklamy a držanie exkluzivity sú okamžité. Nakoľko sa jedná o predaj služby, na ktorej sa objednávateľ a dodávateľ vopred riadne dohodol a jedná sa o predaj služby za reklamné a marketingové služby, reklamácia nieje možná. Objednávateľ dostane článok a fotky + náhľad pred zverejnením na schválenie a bude zverejnený až po odsúhlasení. Útrata na prevádzkach je za účelom fotenia, degustácie a možnosti napísania recenzie, je teda na účet objednávateľa.

 

V prípade že objednávateľ nebude reagovať na nami zaslaný článok, fotiek, podkladov na schválenie pred publikáciou, prípadne nezašle dohodnuté podklady do času, ako sa dohodlo, prípadne času, ktorý je potrebný pre zaradenie sa dohoda ruší bez akýchkoľvek nárokov.

Platba za služby je možná prostredníctvom: VRP- virtuálna registračná pokladňa. Zahraničie formou faktúry, uhradenú na mieste formou príjmového pokladničného dokladu.

V prípade úhrady cez VRP: klient dostane na mieste zmluvu (dohoda) + pokladničný doklad o úhrade

V prípade zahraničia, dostane klient na mieste zmluvu (dohoda) + príjmový doklad, ako potvrdenie o úhrade a faktúru v PDF na email

Za službu sa platí na mieste v hotovosti.